cao (collectieve arbeidsovereenkomst)

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Een cao kan tussen 1 of meer werkgevers(organisaties) en 1 of meer werknemersorganisaties (vakbonden) worden gesloten.

Vaak worden bedrijfstak-cao gesloten waarin bijzondere arbeidsvoorwaarden voor die tak zijn opgenomen. Zaken zoals salaris, pensioen en betaling van overwerk worden meestal in een cao geregeld (al dan niet in afwijking van de wettelijke regels). Als er geen cao is gesloten dan geldt de individuele arbeidsovereenkomst, aangevuld met de wettelijke bepalingen. Partijen met een bedrijfstak-cao kunnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen of de cao voor de gehele bedrijfstak kan gelden. Zo’n cao wordt dan algemeen verbindend verklaard. Ook werkgevers die niet bij de cao-partijen horen, moeten er dan aan voldoen.

Synoniemen: collectieve arbeidsovereenkomst, bedrijfs-cao

Kontaktieren Sie uns

Kontakt