beschikkingsbevoegd

Beschikkingsbevoegdheid wil zeggen dat de goederenrechtelijke bevoegdheid bestaat handelingen met betrekking tot een goed kan verrichten (het in eigendom overdragen, maar ook bezwaren met een beperkt recht, of het afstand doen van een beperkt recht). Als uitgangspunt geldt dat de rechthebbende – de eigenaar, degene die de eigendom heeft – ten aanzien van een goed beschikkingsbevoegd is. In sommige gevallen is een ander dan de eigenaar beschikkingsbevoegd. In faillissement en is dat bijvoorbeeld de curator, en niet de gefailleerde (die blijft overigens juridisch wel eigenaar van het goed zolang het niet is overgedragen).

Voor een geldige overdracht van een goed is – naast een geldige titel – een leveringshandeling vereist (afhankelijk van het soort goed: bezitsverschaffing, een akte of een notariële akte gevolgd door inschrijving in het kadaster, of een andere wijze van levering), die wordt verricht door iemand die bevoegd is over het goed te beschikken. De vervreemder moet die bevoegdheid hebben op het moment dat hij de overdracht voltooid.

 

Synoniemen: beschikkingsbevoegdheid, beschikkingsonbevoegd, beschikkingsonbevoegdheid

Kontaktieren Sie uns

Kontakt