vuistpand

Een vuistpandrecht is een pandrecht (een zekerheidsrecht, tevens een beperkt en afhankelijk recht) op een roerende zaak, op een recht aan toonder of order of op het vruchtgebruik van een dergelijk recht, waarbij het verpande goed (in tegenstelling tot bij een bezitloos pandrecht) in de macht van de pandhouder wordt gebracht (door bezitsverschaffing). Voor vestiging van een pandrecht op een recht aan order of op het vruchtgebruik daarvan is tevens endossement vereist.

Een vuistpand onderscheidt zich van een bezitloos pandrecht dus door het feit dat het verpande goed in de macht is van de pandhouder. Ook bij pandrechten op andere goederen dan roerende zaken en rechten aan order of toonder bestaat dit onderscheid. Het betreft dan in het algemeen een pandrecht op vorderingen op naam (geldvorderingen, dus).

De houder van een vuistpandrecht wordt tegen beschikkingsonbevoegdheid van de pandgever beschermd als hij op het moment van het verkrijgen van het vuistpand te goeder trouw was. Bij een bezitloos pandrecht geldt deze bescherming niet.

Het equivalent van een vuistpandrecht heet in dat geval een openbaar pandrecht: de debiteur van de vordering is in dat geval op de hoogte van de verpanding, en weet dat hij uitsluitend nog kan betalen aan de pandhouder. Een openbaar pandrecht op een vordering wordt op dezelfde wijze gevestigd als de overdracht (cessie) van een vordering: door een akte en mededeling daarvan aan de debiteur.

Het equivalent van een bezitloos pandrecht op een roerende zaak heet een stil pandrecht. Stil, omdat de debiteur van de vordering niet op de hoogte is van de verpanding: de verpanding is niet medegedeeld, en de debiteur kan dus nog (uitsluitend) bevrijdend betalen aan de pandgever. Meestal houdt de pandhouder een rekening aan bij de bank die pandhouder is; de bank mag ook na datum faillissement betalingen van debiteuren van verpande vorderingen nog verrekenen met een debetstand op die rekening. Een bezitloos / stil pandrecht wordt gevestigd door een authentieke akte of door een onderhandse geregistreerde akte.

Synoniemen: vuistpandrecht, vuistpandrechten

Kontaktieren Sie uns

Kontakt