geschillenregeling

Het BW kent voor de BV (en voor de NV als deze alleen aandelen op naam kent en een blokkeringsregeling heeft) een wettelijke procedure waarin een (groep) aandeelhouder(s) van 30% van het geplaatst kapitaal van een andere aandeelhouder vorderen dat hij zijn aandelen overdraagt. Die vordering is alleen toewijsbaar als de andere aandeelhouder door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt of heeft geschaad, dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden geduld.

Met deze regeling kan dus worden bewerkstelligd dat aandeelhouder gedwongen wordt uitgekocht, zodat een in feite onbestuurbaar geraakte vennootschap weer vlot wordt getrokken.

De geschillenregeling kent ook het spiegelbeeld van deze regeling: een aandeelhouder die door gedragingen van één of meer mede-aandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen is geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd, kan tegen die mede-aandeelhouders een vordering tot uittreding instellen.

Meestal vraagt de rechter een deskundigenbericht over de prijs. Hoger beroep van dergelijke zaken wordt behandeld door de ondernemingskamer.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt