kapitaalbescherming

Wettelijke of statutaire bepalingen die het kapitaal van de vennootschap – in het algemeen in het belang van haar crediteuren – beogen te beschermen. Sinds de invoering van de van de flex-BV is in principe alleen de N.V. onderworpen aan actieve kapitaalbescherming (hoewel sinds de invoering van de flex-BV juist wel een wettelijke grondslag voor aansprakelijkheid is opgenomen indien het bestuur een uitkering doet aan de aandeelhouders, terwijl duidelijk is of zou moeten zijn dat de vennootschap haar schulden niet meer kan betalen.

Artikel 2:98c BW bepaalt, kort gezegd, dat een N.V. niet met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid mag stellen, een koersgarantie mag geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen in dit kader niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij het bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan strikte voorwaarden is verbonden.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt