artikel 18 RO

Tegen een arrest in hoger beroep kan cassatie worden ingesteld. Een cassatieberoep wordt echter alleen in behandeling genomen indien de aangevoerde klachten strekken tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. Indien dit niet het geval is, dan kan de Hoge Raad zich bij de vermelding van de gronden van zijn beslissing beperken tot dit oordeel. Dit is bepaald in artikel 81 Wet op de Rechterlijke Organisatie. Als de Hoge Raad volgens dit artikel gebruik maakt van haar bevoegdheid om zijn oordeel af te doen met een verkorte motivering dan zegt men dat de Hoge Raad de zaak afdoet „met toepassing van art. 81 RO“. In dat geval staat in het arrest van de Hoge Raad de volgende tekst opgenomen:

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt