bodemprocedure

Onder bodemprocedure wordt verstaan de gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist. De uitspraak in een bodemprocedure heeft, als er geen rechtsmiddel (hoger beroep of cassatie) openstaat, tussen partijen gezag van gewijsde.

Dit in tegenstelling tot een kort geding waarbij enkel een voorlopige voorziening wordt gegeven, en waarin een uitspraak nooit gezag van gewijsde heeft (wat onverlet laat dat een uitspraak in kort geding een zeker onherroepelijk karakter kan krijgen, bijvoorbeeld als tegen een dwangsomveroordeling in kort geding geen rechtsmiddel meer openstaat – een uit hoofde van dat vonnis verbeurde dwangsom blijft verbeurd, ook als later in een bodemprocedure wordt geoordeeld dat de grond voor oplegging van de dwangsom onterecht was).

Kontaktieren Sie uns

Kontakt