herroeping

Een vonnis of arrest dat in kracht van gewijsde is gegaan (d.w.z. waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat) kan worden herroepen als:

  • het berust op bedrog door de wederpartij in de procedure gepleegd;
  • het berust op stukken, waarvan de valsheid na het vonnis is erkend of in een rechterlijke is vastgesteld;
  • de partij na het vonnis stukken van beslissende aard in handen heeft gekregen die door toedoen van de wederpartij waren achtergehouden.

Herroeping moet (met een dagvaarding) worden ingesteld bij de instantie die de bestreden uitspraak heeft gedaan en wel binnen drie maanden nadat de grond voor herroeping is ontstaan én de eiser daarmee bekend is geworden. Als de zaak wordt heropend wordt de procedure ookwel aangeduid als herzieningsprocedure.

Synoniemen: herziening

Kontaktieren Sie uns

Kontakt