rechtsmacht

De rechters in Nederland zijn niet bevoegd om over ieder juridisch geschil te oordelen. Een van de wettelijke vereisten is dat een rechter rechtsmacht moet hebben. De hoofdregel luidt dat in zaken die bij dagvaarding moeten worden ingeleid, de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft indien de gedaagde in Nederland zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft. De rechter kan ook rechtsmacht hebben als dit is overeengekomen, of als de overeenkomst die onderwerp is van de procedure in Nederland moest worden uitgevoerd.

In zaken die bij verzoekschrift moeten worden ingeleid, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht als:

a. hetzij de verzoeker of, indien er meer verzoekers zijn, een van hen, hetzij een van de in het verzoekschrift genoemde belanghebbenden in Nederland zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft,
b. het verzoek betrekking heeft op een bij dagvaarding ingeleid of in te leiden geding ten aanzien waarvan de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft, of
c. de zaak anderszins voldoende met de rechtssfeer van Nederland verbonden is.

Synoniemen: jurisdictie

Kontaktieren Sie uns

Kontakt