overdracht

Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.

Niet alleen eigendom is overdraagbaar: eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten zijn overdraagbaar, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet (3:83 lid 1 BW).

De overdraagbaarheid van vorderingsrechten kan ook door een beding tussen schuldeiser en schuldenaar echter ook worden uitgesloten. Een dergelijk beding heeft in beginsel zakelijke werking, dat wil zeggen dat de (vermeende) verkrijger van een niet-overdraagbaar verklaarde vordering geen beroep kan doen op goede trouw: het goed is immers niet overdraagbaar.

Alle andere rechten zijn slechts overdraagbaar, wanneer de wet dit bepaalt.

Voor overdracht van een goed wordt vereist:

  1. een levering
  2. krachtens geldige titel (een koopovereenkomst, of een schenking),
  3. verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken.

Levering van een roerende zaak vindt in principe plaats door middel van bezitsverschaffing.

Levering van onroerende zaken en andere registergoederen (zoals teboekgestelde boten of luchtvaartuigen) vindt plaats door door een daartoe bestemde, tussen partijen opgemaakte notariële akte, gevolgd door de inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers.

Een recht (zoals een vordering) wordt in beginsel geleverd door een daartoe bestemde akte, en mededeling daarvan aan die personen door de vervreemder of verkrijger.“

Synoniemen: levering

Kontaktieren Sie uns

Kontakt