schenking

De overeenkomst om waarbij de ene partij, de schenker, uit zijn eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt zonder dat de begiftigde een tegenprestatie verschuldigd is.

Schenking is een species van het begrip gift. Een gift is iedere handeling, dus ook andere (rechts)handelingen dan een overeenkomst, die er toe strekt een ander ten koste van het vermogen van de handelende persoon te verrijken.

Synoniemen: overeenkomst van schenking, gift, schenken

Kontaktieren Sie uns

Kontakt