zwarte lijst

De zwarte lijst bestaat uit een opsomming van bedingen die kunnen voorkomen in algemene voorwaarden en welke door de wetgever onredelijk bezwarend worden aangemerkt. Het moet dan gaan om beding die van toepassing zijn tussen een bedrijf en een consument. Deze bedingen zijn zonder meer vernietigbaar. De zwarte lijst is in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Voorbeelden van onredelijk bezwarende bedingen zijn volgens deze lijst bedingen die de bevoegdheid van de consument om een overeenkomst te ontbinden uitsluiten, bedingen die de wettelijke verjaringstermijnen verkorten en het beding dat regelt dat de overeenkomst stilzwijgend zal worden verlengd met een termijn langer dan een jaar.

De opsomming van de zwarte lijst is limitatief. Enkel deze bedingen worden zonder meer als onredelijk bezwarend aangemerkt. Maar bedingen die niet op deze lijst voorkomen kunnen nog steeds onredelijk bezwarend worden geacht.

De grijze lijst bevat bedingen die onredelijk bezwarend worden vermoed. De gebruiker van deze bedingen kan evenwel dit vermoeden weerleggen als hij feiten en omstandigheden aanvoert waarom dit beding wel redelijk is. De grijze lijst-bedingen zijn dus niet zonder meer onredelijk. De rechter zal deze bedingen moeten beoordelen.

Hoewel de zwarte en grijze lijst alleen van toepassing is op consumenten-overeenkomsten, kunnen kleine ondernemers op grond van reflexwerking ook bescherming aan deze lijsten ontlenen.

Kontaktieren Sie uns

Kontakt